پاقژكرنا جه‌ند مه‌نهول و حه‌ودكێن وه‌رگرتنێ لتاخێ كانى مه‌همه‌دكێ نێزيك مزگه‌فتا كوردستان

پاقژكرنا جه‌ند مه‌نهول و حه‌ودكێن وه‌رگرتنێ لتاخێ كانى مه‌همه‌دكێ نێزيك مزگه‌فتا كوردستان.

پاقژكرنا جه‌ند مه‌نهول و حه‌ودكێن وه‌رگرتنێ لتاخێ كانى مه‌همه‌دكێ نێزيك مزگه‌فتا كوردستان پشتى خه‌لكێ وى تاخى گازنده‌ كرين كو هاتبو گرتن له‌ورا رێڤه‌به‌رييا مه‌ رابو بپاقژكرنا وان مه‌نهولا.

پاقژكرنا جه‌ند مه‌نهول و حه‌ودكێن وه‌رگرتنێ لتاخێ كانى مه‌همه‌دكێ نێزيك مزگه‌فتا كوردستان