پاقژكرنا جه‌ند مه‌نهول و حه‌ودكێن وه‌رگرتنێ لتاخێ سێ گركا پشت مزگه‌فتا شه‌هيدان

پاقژكرنا جه‌ند مه‌نهول و حه‌ودكێن وه‌رگرتنێ لتاخێ سێ گركا پشت مزگه‌فتا شه‌هيدان.

پاقژكرنا جه‌ند مه‌نهول و حه‌ودكێن وه‌رگرتنێ لتاخێ سێ گركا پشت مزگه‌فتا شه‌هيدان پشتى خه‌لكێ وى تاخى گازنده‌ كرين ژ بهنا وان ئافرێژا له‌ورا رێڤه‌به‌رييا مه‌ رابو ب پاقژكرنا وان مه‌نهولا.

پاقژكرنا جه‌ند مه‌نهول و حه‌ودكێن وه‌رگرتنێ لتاخێ سێ گركا پشت مزگه‌فتا شه‌هيدان