پاقژكرن و ڤه‌كرنا مه‌نهول و حه‌ودكيێت گرتى يێن سولينا و ئاڤ رێژا ل تاخێ شێلێ نێزیک قوتابخا بھدینان ئه‌وێن هاتينه‌ گرتن و شكه‌ستن و خرابكرن ژ ئه‌گه‌رێ گلێشى.

پاقژكرن و ڤه‌كرنا مه‌نهول و حه‌ودكيێت گرتى يێن سولينا و ئاڤ رێژا ل تاخێ شێلێ نێزیک قوتابخانا بھدینان ئه‌وێن هاتينه‌ گرتن و شكه‌ستن و خرابكرن ژ ئه‌گه‌رێ گلێشى.

پاقژكرن و ڤه‌كرنا مه‌نهول و حه‌ودكيێت گرتى يێن سولينا و ئاڤ رێژا ل تاخێ شێلێ نێزیک قوتابخا بھدینان ئه‌وێن هاتينه‌ گرتن و شكه‌ستن و خرابكرن ژ ئه‌گه‌رێ گلێشى.