پاقژکرنا چەند سولینا 1-تاخێ شێلێ نێزیک جامعا شێلێ. 2-تاخێ گرێباصێ کولانا برایەتی. 3-تاخێ مالتا نێزیک نەوروز سیتی.

پاقژکرنا چەند سولینا 1-تاخێ شێلێ نێزیک جامعا شێلێ. 2-تاخێ گرێباصێ کولانا برایەتی. 3-تاخێ مالتا نێزیک نەوروز سیتی.

رێڤەبەریا سولینێن پارێزگەھا دھوکێ ب ھەماھەنگی دگەل رێکخراوا (GIZ) رابوینە ب پاقژکرنا چەند سولینا
1- تاخێ شێلێ نێزیک جامعا شێلێ.
2- تاخێ گرێباصێ کولانا برایەتی.
3- تاخێ مالتا نێزیک نەوروز سیتی.
پاقژکرنا چەند سولینا 1-تاخێ شێلێ نێزیک جامعا شێلێ. 2-تاخێ گرێباصێ کولانا برایەتی. 3-تاخێ مالتا نێزیک نەوروز سیتی.